browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Viltvård för en god jakt

Viltvård förhåller sig till jakt ungefär som sådd förhåller sig till skörd, även om sambandet inte står lika klart för alla. Som viltvård räknas alla åtgärder som hjälper vilt, alltså djur som jagas, att överleva. Genom dessa åtgärder bevaras och ökas viltstammarnas storlek och produktivitet, och ofta uppstår också effekter som indirekt gynnar andra arter, t.ex. småfåglar. Det är oftast jägare och jaktlag som utför viltvården. Om jägaren själv inte äger sin jaktmark måste större biotopförbättrande åtgärder utföras i samråd med markägaren.

Viltvård kan bestå i många olika aktiviteter. Det kan handla om biotopförbättringar, t.ex. anläggning av våtmarker. Dessa åtgärder har även landskapsvårdande effekter.

Predatorkontroll

En annan typ av viltvård är predatorkontroll. Genom att predationstrycket minskar ökar chanserna för bytesdjur, och för konkurrerande djur, att överleva. Exempel på predatorkontroll är regelringen av rödrävstammen genom jakt, vilken gynnat såväl fjällrävarna som rådjurstammen. Jakt på kråkfåglar gynnar rapphöns och fasaner, vilkas ägg annars ofta stjäls av kråkor och skator.

Utfordring

På vissa håll är utfordring nödvändig för att viltet ska överleva. På vintern utfordras rådjur ofta med hö och kraftfoder, eller genom att åkrar sås med jordärtskocka, havre eller vete, som sedan inte skördas utan får stå kvar som föda åt viltet. Andra exempel på utfordring är fällning av aspar så att älg och skogshare kan komma åt barken, och utplacering av salt- och mineralstenar.

Vatten

Förutom foder, salt och mineraler behöver alla djur vatten för att överleva. För att avhjälpa en brist på naturliga vattendrag kan man anlägga viltvatten, enklast genom att gräva eller spränga ett mindre vattenhål för att ge viltet tillgång till dricksvatten. För att skapa en lämplig biotop för sjöfåglar kan man gräva en damm eller dämma en bäck. Sådana åtgärder kräver tillstånd från länsstyrelsen. Dammar av denna typ bör ha konstgjorda öar för att skydda andfåglar under häckningen.